بازار تولید

بازارهای اصلی این شرکت در آمریکای شمالی، اروپای شرقی، بازار داخلی، آسیای جنوبی، اروپای جنوبی و غیره است و می‌توانیم به سرعت 100 درصدی برسیم.

کل درآمد سالانه 10 تا 50 میلیون دلار آمریکا است.