گواهی ما


ما بیش از 20 سال گواهینامه ISO 9001 و AS 9100D را گذرانده ایم، NADCAP-NDT (بازرسی ذرات مغناطیسی) در سال 2019 تایید شده است.

آنجاگواهی نفی به شرح زیر می باشد.